Tuesday, November 2, 2010

Cám Ơn Anh và Hội Bảo Tồn Truyền Thống QLVNCH




1 comment:

Xieunhan PKT said...

ảnh đẹp của QLVNCH Tại Cali
https://scontent.fhan5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17265148_1456340827710474_914387363481813462_n.jpg?oh=8722a76e8d28c9fb103fe9517dd07b79&oe=592DCE8F